Algemene Voorwaarden Bright Yoga

 

Algemeen

Het abonnement is persoonsgebonden en kan dus niet aan iemand anders worden overgedragen.

Tijdens vakanties en nationale feestdagen worden er geen lessen gegeven, tenzij anders overeengekomen.

 

Ingangsdatum

Het abonnement gaat in zodra de formulieren voor inschrijving en vrijstelling van aansprakelijkheid, zijn ondertekend en ingeleverd bij Bright Yoga. Bright Yoga behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren. De inschrijving geldt als geaccepteerd zodra de betaling ontvangen is.

 

Duur en omvang

De overeenkomst van abonnement geld voor 12 weken, binnen deze 12 weken kun je 1 les per week volgen. Workshops die worden georganiseerd door Bright Yoga maken hier geen deel van uit.

 

Tarieven/cursusgeld

– Proefles gratis

– Losse les € 15,-

– Privé les € 49,- Wekelijkse les a 60 min (minimaal 3 maanden abonnement) € 45,- per maand – Voor een eerste introductie is er een introductie cursus a € 80,- voor 10 lessen, deze cursus a 10 lessen is aansluitend 12 weken geldig ingaande vanaf de 1e les.

Het cursusgeld dient vooraf betaald te worden. Wanneer een cursist of ouder van cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt de docent zich het recht voor de cursist de toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Door inschrijving verplicht je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als de cursist de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont. Van tariefswijzigingen worden de deelnemers tijdig op de hoogte gesteld. De abonnementsperiode wordt automatisch verlengd voor een nieuwe 12 weeks periode behorende bij betreffende abonnement

Betalingen

Het bedrag kun je overmaken op bankrekeningnummer NL 30 INGB 0007 0660 27 t.n.v. Bright Clear

o.v.v. factuur nummer en voor-en achternaam van de cursist of contant voor aanvang aan de les.

 

Aanmelden lessen en verhindering

Voor losse lessen kun je voor aanvang van de les je aanmelden door een mail te sturen naar info@brightyoga.nl.

Groepsles abonnement : je hoeft je niet aan te melden voor de groepsles, je hebt een reserveerde plek. Als je een les gemist hebt kun je binnen diezelfde maand de les alsnog inhalen.

 

 

 

Privé les: Wanneer je een privé les hebt gereserveerd en verhinderd bent, dan kun je dit tot 24 uur van te voren laten weten via een schriftelijke afmelding naar info@brightyoga.nl zonder kosten. Is dat minder dan 24 uur voor aanvang van de privé les, dan worden de kosten van deze les in rekening gebracht.

 

Tijdelijk stopzetten van de lessen of workshop is niet mogelijk met uitzondering van zwangerschap. Een gemiste les kan bij een afgenomen abonnement binnen dezelfde maand worden ingehaald.

Bright Yoga behoudt zich het recht lessen door omstandigheden te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzonderingen gebeuren. Resitutie van het lidmaatschapsbedrag is niet mogelijk.

 

Gezondheid van cursist, medische informatie

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan Bright Yoga overwegen de cursist te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid, verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de cursist door de docente. Dit gebeurt in goed overleg met de cursist of ouders/verzorgers van de cursist.

Het achterhouden van medische noodzakelijke informatie kan tot gevolg hebben dat Bright Yoga deelname aan de lessen ontzegt. De cursist of ouder/verzorger(s) van de cursist is verplicht lichamelijke-en of psychische klachten voor aanvang van de les te melden aan de docent. Bright Yoga is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.

Een( kinder)yogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze.

 

Opzegging

De abonnementsperiode wordt automatisch verlengd voor een nieuwe 12 weeks periode behorende bij betreffende abonnement. Indien je wilt opzeggen graag uiterlijk 1 maand van te voren, voorgaand aan de 1e van de maand.

 

Beeld en/of geluidsopname

Bright Yoga behoudt zich het recht voor het maken van beeld en/of geluidsopnamen tijdens de lessen. Mocht je dit niet willen dan kun je dit vooraf kenbaar maken.

 

Aansprakelijkheid

Bright Yoga is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van cursisten, kinderen en ouders. Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Bright Yoga en/of eigendommen van de desbetreffende locatie, dienen te worden vergoed.

 

De cursist dan wel de ouder/verzorger van de cursist dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen zullen plaatsvinden.

 

Klachten en geschillen

Bright Yoga zet zich in om van de lessen een succes te maken. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heb je een klacht, meldt dat per e-mail of telefonisch. Bright Yoga doet er vervolgens alles aan om zo spoedig mogelijk tot een voor allen bevredigende oplossing te komen.

 


 

Lees deze informatie eerst! Vrijstelling van aansprakelijkheid

 

Door het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met het volgende:

Ik begrijp dat deelnemers aan alle yogalessen, aangeboden door Bright Yoga geheel op eigen risico. Verlies, schade, lichamelijk letsel of ander ongemak valt niet onder de verantwoordelijkheid van de docent of de organisatie. Ik ga ook akkoord met de termijn die gesteld is voor het abonnement en begrijp dat deze termijn niet gewijzigd kan worden. Het abonnement is persoonsgebonden en mag dus niet aan een ander worden overgedragen. Bright Yoga is gesloten tijdens vakanties en nationale feestdagen tenzij anders overeengekomen.

 

 

Graag invullen in blokletters:

 

Voornaam          :………………………………………………………………………………………….

 

Achternaam      :………………………………………………………………………………………….

 

Geslacht              :………………………………………………………………………………………….

 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………..

 

Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld en teken hiermee voor akkoord:

Datum:                                                                               Handtekening: